RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jak i danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest Magdalena Szewciów, tłumacz przysięgły języka angielskiego w Warszawie, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1102/05.

Podanie Pana/Pani imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu wykonywanych przez niego tłumaczeń. Ich podanie wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Te dane będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ustawa nie przewiduje terminu zakończenia przechowywania repertorium.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie tłumaczenia oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego w celach podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana/Pani, jak też osób trzecich, zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane w postaci elektronicznych plików dokumentów źródłowych i tłumaczeń dokumentów przez 10 lata od chwili odbioru tłumaczenia (ze względu na przewidziany w kc termin przedawnienia roszczeń).

Podanie imienia i nazwiska, a także ewentualnych danych dodatkowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wynika z przepisów podatkowych, które nakładają na Pana/Panią taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów (obecnie 5 lat).

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Pan/Pani danych,
  • dostarczenia Pana/Pani kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • sprostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powrót